keyboard_arrow_up

Klienci indywidualni

Kancelaria JKP.Legal zajmuje się prowadzeniem spraw osób fizycznych. Zespól kancelarii posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu podmiotów indywidualnych w sporach sądowych z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego, obejmującego m.in. dochodzenie roszczeń pieniężnych z tytułu szkód komunikacyjnych, rękojmi oraz gwarancji, nieprawidłowego wykonania umowy czy za naruszenie dóbr osobistych. Kancelaria obsługuje również klientów w prowadzeniu spraw z zakresu prawa spadkowego oraz prawa rodzinnego.

Sprawy odszkodowawcze, o naruszenie dóbr osobistych czy wreszcie rodzinne wiążą się z dużym nakładem emocji. Podobne konflikty potrafią trwać latami i mają ostry przebieg. Nic dziwnego – oś sporu często dotyka nas osobiście, a często dotyczy życia lub zdrowia naszego czy naszych najbliższych. Kluczem do sukcesu jest tu pogodzenie interesów stron przy jednoczesnym tłumieniu negatywnych emocji towarzyszących sprawie. Nie inaczej bywa w sprawach o nabycie nieruchomości – niekorzystna transakcja zakupu nieruchomości wiąże się z daleko idącymi skutkami finansowymi dla stron, co wymusza i uzasadnia zabezpieczenie swoich interesów już na etapie zawierania umowy.

Z sukcesem reprezentujemy klientów indywidualnych w dochodzeniu lub obronie ich praw w postępowaniach sądowych. Nieważne, czy chodzi o naruszenie dóbr osobistych, rozwód, czy odszkodowanie za szkodę spowodowaną przez wypadek komunikacyjny – do każdej sprawy podchodzimy z zaangażowaniem i pasją. Reprezentując klientów przed sądem, prowadząc mediacje czy dążąc do osiągnięcia ugody – interes i spokój klienta stawiamy na pierwszym miejscu.

Nasze usługi obejmują w szczególności:

 • reprezentowanie klientów przed sądami w procesach sądowych, arbitrażowych i administracyjnych;
 • pomoc w prowadzeniu mediacji i zawieraniu ugód sądowych i przedsądowych;
 • wsparcie w osiągnięciu porozumienia z drugą stroną;
 • opracowywanie strategii procesowej;
 • pomoc w dążeniu do zawarcia ugody;
 • dochodzenie i obronę roszczeń;
 • analizę prawną sytuacji, która doprowadziła do konfliktu;
 • prowadzenie windykacji i egzekucję wierzytelności;
 • zabezpieczanie interesów klienta w toku sporu;
 • prowadzenie negocjacji w imieniu klienta;
 • reprezentowanie klienta w toku postępowania przed ubezpieczycielem.
Radca prawny Paulina Biskup +48 510 250 223 pbiskup@jkp.legal

Szkolenia

Kancelaria JKP.legal prowadzi szkolenia prawne dla firm, jednostek samorządu terytorialnego oraz osób fizycznych. Szkolenia przeprowadzane są w małych grupach, a dzięki połączeniu wykładów oraz formy warsztatowej uczestnicy wychodzą z sali wyposażeni nie tylko w wiedzę, ale i praktyczne umiejętności. Szkolenia stacjonarne w zależności od objętości grupy mogą być przeprowadzane w dedykowanych salach szkoleniowych lub w siedzibie klienta. Oferta szkoleniowa obejmuje również szkolenia on-line, przeprowadzane całkowicie zdalnie za pośrednictwem platform szkoleniowych lub MS Teams. Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały szkoleniowe, z których mogą korzystać nie tylko w toku szkolenia, ale i później w celu utrwalenia zdobytej wiedzy.

Dynamiczny rozwój regulacji prawnych powoduje, że przedsiębiorcy muszą nieustannie zmierzać się z zmieniająca się rzeczywistością prawną. Uczestnictwo w szkoleniach profesjonalnych jest doskonałym sposobem na nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia biznesu zgodnie z dynamicznie zmieniającym się prawem.

Aby ułatwić naszym klientom poruszanie się w gąszczu niejasnych przepisów prawa, przeprowadzamy szkolenia prawne dla przedsiębiorców, ich pracowników oraz urzędników. Naszą dewizą jest przygotowanie przedsiębiorców na nadchodzące zmiany legislacyjne, tak aby mogli zapewnić zgodność prowadzonej przez nich działalności gospodarczej z obowiązującymi przepisami prawa, a także z wyprzedzeniem wprowadzić odpowiednie rozwiązania organizacyjne w swoich przedsiębiorstwach.

Nasze usługi obejmują w szczególności:

 • przeprowadzanie szkoleń z zakresu prawa pracy dla kadry zarządzającej oraz pracowników;
 • przeprowadzanie szkoleń dotyczących zawierania umów handlowych ze szczególnym uwzględnieniem zasad reprezentacji oraz odpowiedzialności za zobowiązania;
 • szkolenia RODO;
 • prowadzenie warsztatów prawnych, w tym zakresie prawa zamówień publicznych;
 • szkolenia z zakresu prawa ochrony środowiska i gospodarki odpadami;
 • przeprowadzanie szkoleń związanych z działalnością przedsiębiorców w okresie epidemii COVID-19.
Radca prawny Paulina Biskup +48 510 250 223 pbiskup@jkp.legal

Legal due diligence

Kancelaria JKP.legal wspiera klientów w przeprowadzaniu due diligence oraz mini due diligence. Usługi kancelarii obejmują doradztwo zarówno w procesie nabywania przedsiębiorstw lub spółek, jak również badanie stanu prawnego nieruchomości. Dzięki połączeniu specjalizacji z zakresu prawa handlowego, gospodarczego oraz administracyjnego, Kancelaria kompleksowo analizuje stan prawny i finansowy nabywanych udziałów (akcji), przedsiębiorstw i zorganizowanych części przedsiębiorstwa, czy wreszcie nieruchomości. Analizy Kancelarii obejmują również due diligence w procesach M&A (fuzje i przejęcia).

Skuteczne i celowe inwestycje są motorem rozwoju. Niestety, nabywanie spółek, przedsiębiorstw czy nieruchomości wiąże się ze znacznym ryzykiem. Nie kupujmy kota w worku – takie transakcje powinny być poprzedzone dogłębnym badaniem stanu prawnego, finansowego i majątkowego. Odpowiedzią na te potrzeby jest przeprowadzenie gruntowego due diligence w firmie lub nieruchomości, które mają być przedmiotem transakcji. Due diligence może również poprzedzać decyzję o łączeniu, podziale, przekształceniu spółek, a także podjęciu decyzji o restrukturyzacji jednostki. Tylko gruntowna analiza pozwala na uniknięcie odpowiedzialności za zobowiązania, których nie byliśmy świadomi czy sankcji związanej z ukrytymi nieprawidłowościami w działaniu inwestycji. Podobne działania są obecnie potrzebne jak nigdy wcześniej – tempo prac legislacyjnych powoduje, że przedsiębiorcom trudno jest nadążyć za narastającą ilością nowych oraz zmienianych przepisów.

Jesteśmy świadome niebezpieczeństwa i zwracamy naszym klientom uwagę na ryzyka związane z transakcjami i inwestycjami w spółki i nieruchomości. Podejmujemy działania minimalizujące negatywne skutki podejmowanych przez nich działań i inwestycji. Naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa biznesu prowadzonego przez naszych klientów oraz ujawnienie ukrytych nieprawidłowości i zobowiązań. Asystujemy również w przeprowadzaniu na bieżąco due diligence we własnym przedsiębiorstwie.

Nasze usługi obejmują w szczególności:

 • przeprowadzanie due diligence i mini due diligence;
 • badanie stanu prawnego, finansowego i majątkowego inwestycji;
 • weryfikację stanu prawnego nabywanej nieruchomości;
 • analizę dokumentów korporacyjnych badanego podmiotu;
 • doradztwo transakcyjne związane z inwestycją;
 • analizę stosunków z podmiotami powiązanymi;
 • analizę umów zawieranych przez badany podmiot;
 • badanie struktury zatrudnionych, ich liczby oraz podstawy zatrudnienia;
 • sprawdzanie spraw sądowych i administracyjnych nabywanej firmy;
 • ocenę zgodności działalności nabywanego przedsiębiorstwa z prawem;
 • analizę posiadanego majątku;
 • weryfikację zobowiązań podatkowych i z zakresu ubezpieczeń społecznych.
Radca prawny Paulina Biskup +48 510 250 223 pbiskup@jkp.legal

Prawo nowych technologii i e-Commerce

Kancelaria JKP.legal zapewnia wsparcie prawne w obszarze prawa nowych technologii. Dzięki połączeniu wiedzy eksperckiej z zakresu prawa Internetu, prawa własności intelektualnej, prawa konkurencji czy prawa IT, Kancelaria dba o interesy klientów z branży informatycznej i e-Commerce.

Jesteśmy świadkami niezwykle szybkiego postępu technologicznego. Prawo stara się – nie zawsze skutecznie – nadążać za zmianami dyktowanymi przez rozwój technologii. Na rynku stale pojawiają się nowe rozwiązania informatyczne, aplikacje i oprogramowanie. Przedsiębiorcy, którzy chcą nadążać za tymi zmianami muszą nie tylko być na bieżąco z nowinkami, ale również zadbać o zgodność ich wdrożenia i wykorzystania z przepisami prawa.

Dbamy o interesy swoich klientów na etapie tworzenia dla nich umów, regulaminów i innych dokumentów związanych z wdrażaniem lub wykorzystywaniem nowych technologii. Wiemy, że w sektorze nowych technologii to idea ma szczególną wartość. Stąd, obsługując klientów z branży wynalazczej, IT czy e-Commerce zabezpieczamy również ich interesy w zakresie praw autorskich czy prawa własności przemysłowej.

Nasze usługi obejmują w szczególności:

 • bieżące doradztwo prawne dla sektora IT oraz branży e-Commerce;
 • przygotowywanie umów licencyjnych oraz z zakresu przeniesienia autorskich praw majątkowych do oprogramowania;
 • negocjacje z inwestorami oraz wsparcie procesu inwestycyjnego;
 • przygotowywanie regulaminów sklepów internetowych;
 • sporządzenie regulaminów świadczenia usług drogą elektroniczną;
 • opracowywanie procedur w zakresie cyberbezpieczeństwa;
 • prawne uregulowanie nowych technologii i rozwiązań;
 • reprezentację przed Innovation Hub (piaskownicą regulacyjną) Komisji Nadzoru Finansowego;
 • reprezentowanie klientów w sporach dotyczących autorskich praw majątkowych oraz praw osobistych;
 • reprezentowanie klientów w sporach dotyczących roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i konsumentów;
 • doradztwo w zakresie zgodności działalności klienta w Internecie z obowiązującymi przepisami prawa;
 • wsparcie klientów w sporach dotyczących odpowiedzialności za treści publikowane w Internecie.
Radca prawny Paulina Biskup +48 510 250 223 pbiskup@jkp.legal

Dane osobowe, audyty i wdrożenia RODO

Kancelaria JKP.legal oferuje przedsiębiorcom pomoc w uregulowaniu zasad przetwarzania danych osobowych i ochrony danych osobowych. Dzięki bogatemu doświadczeniu w opracowywaniu polityk ochrony danych osobowych oraz procedur, Kancelaria pomaga zmniejszyć ryzyko związane z naruszeniem danych osobowych oraz w prowadzeniu postępowań przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) i sądami administracyjnymi.

RODO nakłada na przedsiębiorców obowiązek zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych i praw osób, których dane dotyczą. Należyte wdrożenie przez przedsiębiorcę polityki i procedur przetwarzania danych osobowych nie tylko zwiększa bezpieczeństwo prowadzonej działalności gospodarczej, ale i pozwala na uniknięcie dotkliwych kar i sankcji. Dzięki odpowiedniemu przestrzeganiu zasad ochrony danych wrażliwych, przedsiębiorca postrzegany jest jako podmiot, który poważnie i profesjonalnie podchodzi do prywatności swoich kontrahentów i klientów.

Rozumiejąc potrzeby naszych klientów, zapewniamy pomoc zarówno na etapie przygotowywania regulacji wewnętrznych, jak i prowadzenia spraw z zakresu ochrony danych osobowych. Nasze zaangażowanie pozwala administratorom i podmiotom przetwarzającym nie tylko spełnić wywindowane wymagania w zakresie ochrony danych osobowych, ale i skutecznie obronić swoje argumenty w postępowaniu o naruszenie danych osobowych prowadzonym przez PUODO lub w sądach administracyjnych. Osobom, których dane dotyczą pomagamy w ochronie i praw i dochodzeniu roszczeń z tytułu naruszenia danych osobowych.

Nasze usługi obejmują w szczególności:

 • wdrożenie przepisów RODO w firmie przedsiębiorcy;
 • audyty RODO w zakresie przestrzegania zasad ochrony danych osobowych;
 • przygotowywanie kompletnej dokumentacji RODO, w tym polityk ochrony danych osobowych i procedur wewnętrznych w zakresie przetwarzania danych osobowych;
 • opracowywanie polityk prywatności i klauzul informacyjnych;
 • pomoc w prowadzeniu rejestru naruszeń;
 • przeprowadzenie oceny ryzyka przetwarzania danych osobowych;
 • bieżące doradztwo z zakresu ochrony danych osobowych;
 • reprezentację przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, przed sądami administracyjnymi i innymi organami;
 • dochodzenie i obronę roszczeń związanych z naruszeniem danych osobowych;
 • sporządzanie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz opracowywanie umów o współadministrowanie danymi osobowymi;
 • uczestnictwo w projektach due diligence w zakresie ochrony danych osobowych;
 • przeprowadzanie indywidualnych i grupowych szkoleń z zakresu RODO.
Adwokat Karolina Kubista +48 508 155 717 kkubista@jkp.legal

Odpady i prawo ochrony środowiska

Kancelaria JKP.legal doradza klientom w sprawach z zakresu ochrony środowiska, w tym gospodarki odpadami. Wsparcie kancelarii obejmuje zapewnienie zgodności funkcjonowania przedsiębiorstwa z prawem ochrony środowiska, reprezentowanie w postępowaniach środowiskowych i obsługę kontroli z zakresu ochrony środowiska. Dzięki doświadczeniu w reprezentowaniu klientów w toku postępowań karnych oraz administracyjnych związanych z nielegalnym składowaniem odpadów na terenie będącym we władaniu klientów, Kancelaria oferuje pomoc w obszarze gospodarowania odpadami.

Zgodnie z popularnym przysłowiem, ziemi nie dziedziczymy po naszych rodzicach, lecz pożyczamy ją od naszych dzieci. Temat ochrony środowiska jest dziś popularny jak nigdy wcześniej. Reakcją państw na postępujące pogorszenie klimatu i środowiska jest tworzenie coraz bardziej wyśrubowanych norm prawnych. Zapewnienie zgodności działalności firmy z wymogami prawa ochrony środowiska i prawa o odpadach jest skomplikowane i wymaga specjalistycznej wiedzy.

Odpowiadamy na te problemy i potrzeby naszych klientów, pomagając im spełnić normy i wymogi wynikające z ustawy prawa ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz innych aktów prawnych z zakresu ochrony środowiska. Wspieramy klientów w przygotowywaniu sprawozdań wynikających z przepisów powyższych ustaw oraz gospodarki odpadami i opakowaniami. Stale monitorujemy zmiany w zakresie przepisów ochrony środowiska, pomagając przedsiębiorcom dostosować prowadzoną przez nich działalność gospodarczą do stale zmieniającej się rzeczywistości.

Nasze usługi obejmują w szczególności:

 • wsparcie przedsiębiorców w zapewnieniu zgodności z przepisami prawa ochrony środowiska i gospodarki odpadami;
 • reprezentowanie przedsiębiorców w postępowaniach administracyjnych z zakresu prawa ochrony środowiska dotyczących uzyskania niezbędnych pozwoleń, zezwoleń, koncesji i decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz nałożenia na przedsiębiorcę administracyjnych kar pieniężnych za naruszenie wymogów wynikających z przepisów z zakresu prawa ochrony środowiska;
 • bieżące doradztwo prawne w sprawach z zakresu ochrony środowiska;
 • sporządzania opinii prawnych z zakresu prawa ochrony środowiska;
 • wsparcie przedsiębiorców w składaniu corocznych sprawozdań o korzystaniu ze środowiska;
 • rejestrowanie przedsiębiorców w Bazie Danych o Odpadach (BDO);
 • doradztwo w zakresie gospodarki opakowaniami i produktami w opakowaniach;
 • uregulowanie zasad gospodarowania odpadami w firmie.
Radca prawny Paulina Biskup +48 510 250 223 pbiskup@jkp.legal

Prawo pracy

Kancelaria JKP.legal specjalizuje się w prowadzeniu spraw z zakresu prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Udzielamy wsparcia zarówno pracownikom, jak i pracodawcom. Posiadamy doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorców w zakresie spraw pracowniczych. Dzięki indywidualnemu podejściu i zrozumieniu realiów biznesów pomagamy stronom konfliktu w osiągnięciu satysfakcjonującego porozumienia.

Usługi z zakresu prawa pracy

Nasza obsługa z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń ma charakter kompleksowy. Niezależnie od tego, czy nasza usługa obejmuje sporządzenie umowy o pracę, reprezentację klienta w postępowaniu sądowym czy obronę jego interesów przed organami administracyjnymi – jesteśmy gotowe wspierać klientów na każdym etapie.

Nasze usługi obejmują w szczególności:

 • sporządzanie umów pracowniczych
 • analizę umów o pracę, kontraktów menadżerskich oraz umów o zakazie konkurencji
 • przygotowywanie oraz negocjowanie kontraktów menadżerskich
 • opracowywanie wewnętrznych procedur obowiązujących u pracodawcy
 • przygotowanie opinii z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 • reprezentowanie w sporach sądowych z zakresu prawa pracy
 • pomoc w sprawach sprostowania świadectwa pracy, zapłaty odprawy, zapłaty wynagrodzenia, zapłaty wynagrodzenia za pracę świadczoną w godzinach nadliczbowych
 • wsparcie dla osób niesłusznie zwolnionych
 • negocjacje ze związkami zawodowymi i przedstawicielami załogi
 • prowadzenie postępowań przed ZUS
 • obsługę kontroli PIP
 • prowadzenie szkoleń dla kadry zarządzającej oraz pracowników
Radca prawny Paulina Biskup +48 510 250 223 pbiskup@jkp.legal

Zamówienia publiczne

Kancelaria JKP.Legal zapewnia bieżące wsparcie z zakresie postępowań prowadzonych na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych, obejmujące zarówno obsługę zamawiających na etapie sporządzania dokumentacji przetargowej, jak i pomoc wykonawcy w złożeniu oferty lub wniosku.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego charakteryzuje się dużym stopniem formalizmu. Pomoc eksperta pozwala na uniknięcie błędów, które mogą skutkować wykluczeniem z przetargu, unieważnieniem postępowania lub odpowiedzialnością zamawiającego. Wierzymy, że wypracowanie precyzyjnych wzorów dokumentacji przetargowych, regulaminów i umów usprawnia proces udzielania zamówień publicznych. Przygotowanie kompletnej oferty opartej o wcześniejszą analizę dokumentacji przetargowej, pomoże wykonawcy w uzyskaniu zamówienia.

W przypadku pojawienia się nieprawidłowości lub sporu, pomagamy klientom w dochodzeniu lub obronie swych roszczeń przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądem Okręgowym do spraw zamówień publicznych.

Nasze usługi obejmują w szczególności:

 • przygotowanie opinii prawnych z zakresu zamówień publicznych;
 • przygotowanie dokumentacji przetargowej, SIWZ, regulaminów, istotnych postanowień umowy, wzorów umów;
 • wsparcie przy przygotowywaniu oferty przez Wykonawcę oraz dokumentacji przetargowej wymaganej w postępowaniu o udzielenie zamówienia przez Zamawiającego;
 • doradztwo w toku oraz po udzieleniu zamówienia publicznego;
 • doradztwo przy zawieraniu oraz wykonywaniu umów z podwykonawcami, konsorcjantami oraz innymi partnerami;
 • sporządzanie odwołań, sprzeciwów i skarg w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego;
 • reprezentację przed sądami oraz Krajową Izbą Odwoławczą;
 • przeprowadzanie szkoleń dla zamawiających, jak i wykonawców z zakresu tematyki zamówień publicznych.
Radca prawny Paulina Biskup +48 510 250 223 pbiskup@jkp.legal

Spory korporacyjne

Kancelaria JKP.legal pomaga klientom w rozwiązywaniu sporów korporacyjnych pomiędzy wspólnikami. Proponujemy skuteczne rozwiązanie konfliktu wewnątrz spółki, by uniknąć nadszarpnięcia wizerunku firmy.

Rozumiejąc potrzeby przedsiębiorców, wspieramy ich na każdym etapie sporu korporacyjnego. Nieważne czy chodzi o zaskarżenie uchwały, wystąpienie wspólnika ze spółki, czy przełamanie impasu decyzyjnego – asysta prawna w sporze korporacyjnym okazuje się niezbędna dla efektywnego zakończenia sprawy.

Wsparcie przedsiębiorców w konfliktach korporacyjnych

Prowadzimy kompleksowe działania, które mają na celu jak najszybsze i najbardziej satysfakcjonujące dla klienta zakończenie konfliktu korporacyjnego. W związku z tym oferujemy:

 • wsparcie na etapie opracowywania dokumentacji, takich jak umowa spółki, umowy wspólników, wewnętrznych procedur itp.
 • zaskarżanie uchwał podjętych na zgromadzeniach wspólników albo na walnych zgromadzeniach w spółkach kapitałowych
 • reprezentacje w postępowaniach o stwierdzenie nieważności uchwały
 • prowadzenie sporów pomiędzy wspólnikami i akcjonariuszami
 • prowadzenie postępowań o wyłączenie wspólnika oraz o rozwiązanie spółki
 • dochodzenie roszczeń związanych z odpowiedzialnością członków zarządu za zobowiązania spółki
 • występowanie przeciwko członkom organów spółki o odszkodowanie za szkody wyrządzone w związku z pełnieniem przez nich funkcji
 • reprezentację w sprawach o pozbawienie akcjonariusza prawa głosu

Zajmujemy się również doradztwem prawnym w zakresie przymusowego wykupu akcji. Pomagamy także wspólnikom mniejszościowym w kwestii wykonywania ich praw w spółkach.

Adwokat Karolina Kubista +48 508 155 717 kkubista@jkp.legal

Fuzje i przejęcia, przekształcenia

Kancelaria JKP.Legal oferuje wszechstronne wsparcie i doradztwo transakcyjne w procesach fuzji i przejęć (M&A). Wspieramy naszych Klientów na wszystkich etapach procesu, zaczynając od zaprojektowania struktury od strony prawnej i podatkowej, przez doradztwo transakcyjne i przygotowanie niezbędnych uchwał, umów i dokumentów, a na obsłudze postępowań rejestrowych kończąc. Obsługa w obszarze M&A obejmuje również projekty w zakresie łączenia, podziału oraz przekształcenia spółek, sprzedaży i zakupu udziałów (akcji) spółek, sprzedaży i zakupu przedsiębiorstw lub zorganizowanych części przedsiębiorstwa oraz obsługę transakcyjną i wsparcie w negocjacjach.

W dzisiejszym dynamicznie zmieniającym się świecie przeprowadzenie fuzji lub przejęcia może okazać się krokiem koniecznym do zwiększenia konkurencyjności biznesu. Sytuacja przedstawia się podobnie w przypadku przekształceń (restrukturyzacji) – wybór odpowiedniej formy prowadzenia działalności gospodarczej pozwala na zoptymalizowanie procesów biznesowych.

Stąd, staramy się zapewnić naszym klientom szerokie wsparcie w obszarze procesów restrukturyzacyjnych. Tym, co wyróżnia nas od innych oprócz wysokiego poziomu merytorycznego jest również zrozumienie działalności gospodarczej Klienta. Wiemy, że prawo powinno wspierać biznes, a forma prowadzenia działalności – pozwalać na maksymalizację zysków. Stąd, zajmując się kwestiami fuzji i przejęć oraz przekształceniami szukamy dla naszych klientów rozwiązań dostosowanych do ich potrzeb i specyfiki. Proponujemy rozwiązania, które nie tylko zabezpieczają interesy naszych Klientów i zmniejszają ryzyko gospodarcze, ale również – pozwalają im skupić się na prowadzeniu biznesu.

Nasze usługi obejmują w szczególności:

 • zaprojektowanie struktury prawnej i podatkowej transakcji i procesu;
 • przeprowadzanie badania due diligence na potrzeby fuzji lub przejęcia;
 • przygotowanie kompleksowej dokumentacji prawnej;
 • opracowywanie planów połączenia, planów podziału oraz planów przekształcenia;
 • sporządzanie umów inwestycyjnych;
 • wsparcie w nabyciu udziałów (akcji) lub przedsiębiorstw i zorganizowanych części przedsiębiorstwa;
 • obsługę aportów i inwestycji;
 • bieżące doradztwo transakcyjne;
 • uczestnictwo i wsparcie w negocjacjach;
 • reprezentację przed sądami rejestrowymi.
Adwokat Karolina Kubista +48 508 155 717 kkubista@jkp.legal