keyboard_arrow_up

Czy przebywając na obowiązkowej kwarantannie po powrocie z zagranicy mam prawo do wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego?

W dniu wczorajszym wprowadzony został na mocy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r.[1] stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Wprowadzenie przez Ministra Zdrowia stanu epidemii wiąże się z wprowadzeniem szeregu nowych regulacji oraz ograniczeń w funkcjonowaniu społeczeństwa. 

Co istotne, we wskazanym powyżej Rozporządzeniu, uregulowana została również kwestia poddania się kwarantannie przez osoby, które wracają do kraju z zagranicy. 

Przypomnieć należy, że obowiązek poddania się 14-dniowej kwarantannie przez osoby, które wróciły z zagranicy wprowadzony został już tydzień temu. W mediach podnoszony był problem skorzystania przez te osoby ze świadczenia z tytułu choroby. Pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wskazywali bowiem, że osoby skierowane na kwarantannę nie legitymują się żadną decyzją wydaną przez organy inspekcji sanitarnej, która mogłaby stanowić podstawę wypłaty im świadczenia z tytułu choroby. 

Ważna informacja jest taka, że Rozporządzenie wprowadza regulację, która ma rozwiązać podnoszone przez pracowników ZUS-u problemy. 

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia, osobie przekraczającej granicę państwową, która jest objęta ubezpieczeniem chorobowym czyli jest np. pracownikiem, zleceniobiorcą, osobą prowadzącą działalność pozarolniczą (ubezpieczenia dobrowolne) przysługuje świadczenie z tytułu choroby – wynagrodzenie za czas choroby wypłacane przez pracodawcę na podstawie art. 92 kodeksu pracy lub zasiłek chorobowy.

Przede wszystkim wskazać należy, że osoba odbywająca kwarantannę ma obowiązek poinformować pracodawcę o tej okoliczności. Przekazanie informacji o odbywaniu kwarantanny powinno nastąpić za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym również przez telefon. 

W terminie 3 dni od daty zakończenia kwarantanny osoba, która była jej poddana musi złożyć pracodawcy lub podmiotowi zobowiązanemu do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby, pisemne oświadczenie potwierdzające odbycie obowiązkowej kwarantanny. Co istotne oświadczenie nie musi być złożone osobiście, a może zostać przesłane za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. 

Treść oświadczenia powinna zawierać następujące dane: 

  1. dane identyfikujące osobę składającą oświadczenie: imię i nazwisko, numer PESEL, serię i numer paszportu, jeżeli był okazywany Straży Granicznej w ramach kontroli,
  2. dzień rozpoczęcia odbywania obowiązkowej kwarantanny oraz jej zakończenia, 
  3. podpis osoby, która odbywała obowiązkową kwarantannę. 

Pracodawcy lub innemu podmiotowi zobowiązanemu do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby przysługuje prawo wystąpienia do Państwowej Inspekcji Sanitarnej w celu weryfikacji danych zawartych w oświadczeniu złożonym przez osobę odbywająca kwarantannę. Pamiętać należy, że takie wystąpienie powinno zostać uzasadnione przez osobę zwracająca się do Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Niniejsza instytucja niewątpliwie ma na celu zapobiegnięcie nadużywania przez pracowników i inne podmioty instytucji obowiązkowej kwarantanny. 

Jeżeli jesteś pracodawcą lub zleceniodawcą pamiętaj, że w sytuacji w której zasiłek choroby wypłaca ZUS, to w terminie 7 dni masz obowiązek przekazać oświadczenie złożone przez pracownika lub zleceniobiorcę do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Natomiast osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą i osoby z nimi współpracujące mają obowiązek złożyć oświadczenie bezpośrednio w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Oświadczenie może być przekazane elektronicznie – za pośrednictwem portalu PUE ZUS. Można je złożyć przy wykorzystaniu wniosku ZAS-53 Wniosek o zasiłek chorobowy. Do wniosku należy dołączyć skan lub zdjęcie podpisanego oświadczenia.

Podkreślić należy, że opisana powyżej procedura dotyczy osób, które wróciły z zagranicy i nie są wydawane w stosunku do nich przez państwowy powiatowy inspektorat sanitarny lub państwowy graniczny inspektorat sanitarny decyzję o konieczności poddania się kwarantannie.

Opisane powyżej reguły znajdą zastosowanie nie tylko w stosunku do osób, które rozpoczęły kwarantannę po wejściu w życie Rozporządzenia, ale do wszystkich osób, które zostały jej poddane po dniu 15 marca 2020 r. 


[1] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, zwane dalej Rozporządzeniem