keyboard_arrow_up

Strefa wiedzy

Strefa wiedzy

Miłość w czasie pandemii – czyli co zrobić z zaplanowaną uroczystością weselną na rok 2020

W czasie epidemii przed dużym dylematem stanęły pary, które w 2020 r. planowały wziąć ślub oraz zorganizować przyjęcie weselne. Czy uroczystość powinna zostać przełożona? Na kiedy przełożyć datę wesela? Może kierując się głosami niektórych polityków wybory i wesele najlepiej zorganizować jesienią? A może dopiero w przyszłym roku możliwe będzie zorganizowanie tradycyjnego przyjęcia weselnego ? Odpowiedzi na powyższe pytania stara się udzielić sobie niejedna para narzeczeńska. Nie ukrywam, że temat ten jest bliski również nam, ponieważ ślub, w tym feralnym 2020 roku. planowała wziąć również Karolina. Dlatego jako niezawodna świadkowa zdecydowałam się w jednym miejscu zebrać wszystkie informacje, jakie dotychczas pojawiły się w sprawie organizacji ślubu oraz wesela w trakcie pandemii koronawirusa SARS - coV - 2 . Zebranymi informacjami chciałabym również podzielić się z wami. Pary, które zaplanowały wesele w kwietniu i  maju 2020 r. niestety musiały przełożyć uroczystość, jeżeli nie chciały ograniczyć się do skromnej uroczystości zaślubin. W chwili obecnej...
Czytaj dalej
Strefa wiedzy

Funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości w dobie pandemii koronawirusa SARS-coV-2

Pandemia koronawirusa SARS-coV-2 wymusiła zmianę organizacji pracy w zakładach pracy wielu przedsiębiorców. Zmiany nie ominęły również wymiaru sprawiedliwości.  Sądy w całym kraju zdjęły z wokand jawne rozprawy i posiedzenia, ograniczając się do rozpoznawania jedynie spraw pilnych.  Środowiska prawnicze zgłosiły postulat ograniczenia wysyłania przez Sąd pism terminowych oraz umożliwienia wnoszenia pism elektronicznie, celem ograniczenia wizyt pełnomocników i obrońców na poczcie, które w ostatnich tygodniach skróciły godziny swojej pracy. Zgłoszono również potrzebę ujednolicenia definicji spraw pilnych, które rozpoznawane są przez Sąd w trakcie obowiązującego w kraju stanu epidemii. Decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Janowie Lubelskim zdecydowano o zawieszeniu działalność Sądu Rejonowego w Janowie Lubelskim na okres 14 dni z uwagi na konieczność przeprowadzenia obowiązkowej kwarantanny. Podobny decyzja została podjęta odnośnie działalności Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach po tym jako u jednego z sędziów wykryto zarażenie koronawirusem SARS-CoV-2. Powyższe problemy spowodowały przygotowanie przez Ministerstwo Sprawiedliwości pakietu przepisów mających na celu umożliwienie sprawnego działania wymiaru sprawiedliwości w trakcie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, które...
Czytaj dalej
Strefa wiedzy

Czy przebywając na obowiązkowej kwarantannie po powrocie z zagranicy mam prawo do wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego?

W dniu wczorajszym wprowadzony został na mocy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r.[1] stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Wprowadzenie przez Ministra Zdrowia stanu epidemii wiąże się z wprowadzeniem szeregu nowych regulacji oraz ograniczeń w funkcjonowaniu społeczeństwa.  Co istotne, we wskazanym powyżej Rozporządzeniu, uregulowana została również kwestia poddania się kwarantannie przez osoby, które wracają do kraju z zagranicy.  Przypomnieć należy, że obowiązek poddania się 14-dniowej kwarantannie przez osoby, które wróciły z zagranicy wprowadzony został już tydzień temu. W mediach podnoszony był problem skorzystania przez te osoby ze świadczenia z tytułu choroby. Pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wskazywali bowiem, że osoby skierowane na kwarantannę nie legitymują się żadną decyzją wydaną przez organy inspekcji sanitarnej, która mogłaby stanowić podstawę wypłaty im świadczenia z tytułu choroby.  Ważna informacja jest taka, że Rozporządzenie wprowadza regulację, która ma rozwiązać podnoszone przez pracowników ZUS-u problemy.  Zgodnie z przepisami Rozporządzenia, osobie przekraczającej granicę państwową,...
Czytaj dalej
Strefa wiedzy

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – jak ustalić podmiot będący beneficjentem rzeczywistym

I. Kogo dotyczy obowiązek wpisu do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych Do dnia 13 kwietnia 2020 r. osoby uprawnione do reprezentacji spółki jawnej, spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej zobowiązane są zarejestrować się w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych.  Zgodnie z art. 59 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu[1] informacje podlegające zgłoszeniu do Rejestru obejmują: 1) dane identyfikacyjne spółki, tj. nazwę (firmę), formę organizacyjną, siedzibę, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, NIP; 2) dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego i członka organu lub wspólnika uprawnionego do reprezentowania spółki, tj.: imię i nazwisko, obywatelstwo, państwo zamieszkania, numer PESEL albo datę urodzenia - w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL, informację o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach przysługujących beneficjentowi rzeczywistemu. Z powyższego wynika, że oprócz danych, które identyfikują spółkę, należy również podać dane identyfikujące beneficjenta rzeczywistego oraz członka organu uprawnionego do reprezentowania spółki.  II. Kim jest beneficjent rzeczywisty? Przepisy u.p.p.p. zawierają definicję...
Czytaj dalej
Strefa wiedzy

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawo umów w profesjonalnym obrocie prawnym polskim i międzynarodowym”

W dniu 9 stycznia 2020 r. wraz z Pauliną miałam przyjemność wystąpić na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Prawo umów w profesjonalnym obrocie prawnym polskim i międzynarodowym” organizowanej przez Koło Naukowe Prawa Bankowego i Rynku Kapitałowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Swoje wystąpienie poświęciłam tematyce umowy outsourcingu oraz jej porównaniu do atypowej formy zatrudnienia, jaką jest praca tymczasowa, regulowana przez ustawę o zatrudnianiu pracowników tymczasowych[1]. W ramach swojego wystąpienia omówiłam instytucję pracy tymczasowej, jak również pojęcie outsourcingu, celem ustalenia czy to właśnie umowa outsourcingu może zostać wykorzysta do obchodzenia regulacji ustawy o  zatrudnianiu pracowników tymczasowych.  Obecnie pracodawcy poszukują nowych rozwiązań celem zminimalizowania ponoszonych kosztów zatrudnienie pracowników, wykorzystując w tym celu instytucje pracy tymczasowej.  Z założenia praca tymczasowa nie ma na celu zaspokajania stałych potrzeb pracowniczych pracodawcy, a jedynie okresowe i doraźne jego wsparcie poprzez wykonanie przez pracowników tymczasowych prac o charakterze sezonowym, okresowym lub doraźnym, których terminowe wykonanie przez pracowników zatrudnionych przez pracodawcę użytkownika nie byłoby możliwe, lub których wykonanie należy...
Czytaj dalej
Strefa wiedzy

Czy blog jest prasą, a umieszczane na nim treści materiałem prasowym ?

Blogi stanowią popularną formę przekazu różnego rodzaju informacji – możemy się z nich dowiedzieć o najnowszych wydarzeniach w kraju i na świecie, ciekawostkach na temat państwa do którego akurat się wybieramy,  najnowszych trendach w świecie mody lub makijażu, czy też poszerzyć wiedzę na temat naszego hobby.  Założenie bloga nie wymaga dużego nakładu finansowego, ani nadmiernych umiejętności informatycznych, jest to zatem środek umożliwiający przekazywanie własnych opinii, dostępny w zasadzie dla każdego.  Czy zakładając bloga zdajemy sobie sprawę z ciążących na blogerze obowiązków oraz zasad jego odpowiedzialności za umieszczane na blogu treści? W tym i następnych postach postaramy się przybliżyć Państwu tą tematykę.  W pierwszej kolejności ustalić należy, jakie przepisy regulują zasady odpowiedzialności autorów treści umieszczanych na blogu. Czy jest to odpowiedzialność regulowana na zasadach ogólnych przez przepisu kodeksu cywilnego, czy może blog podlega regulacji prawa prasowego, a umieszczane na nim treści stanowią materiał prasowy.  Udzielnie odpowiedzi na to pytanie, wymaga ustalenia czy tekst...
Czytaj dalej
Strefa wiedzy

Praktyczne aspekty wyjazdu integracyjnego

Pracodawcy coraz większą uwagę zwracają na atmosferę występującą w zakładzie pracy i podejmują działania, które mają na celu sprawić, aby samopoczucie pracowników było jak najlepsze. Dlatego obecnie firmy chętnie organizują dla pracowników wyjazdy, w trakcie których mogą oni wspólnie spędzić czas, poznać się i zintegrować. Wyjazdy integracyjne często łączone są również z wigiliami służbowymi. Wyjazdy organizowane przez pracodawcą najczęściej odbywają się w czasie, który normalnie pracownicy przeznaczają na pracę, dlatego zastanowić należy się jak pracodawca powinien rozliczyć czas, w którym pracownicy przebywają na wyjeździe organizacyjnym.  Czy czasu spędzony na wyjeździe wlicza się do czasu pracy pracownika? Czy pracownik musi wziąć urlop, jeśli chce wyjechać na wyjazd integracyjny? Na niniejsze pytania postaramy się udzielić odpowiedzi w ramach niniejszego postu.  Zaliczenie wyjazdu integracyjnego do czasu pracy pracownika.  Rozważania dotyczącego tego czy czas jaki pracownicy spędzili na wyjeździe integracyjnym należy zaliczyć do czasu pracy, należy zacząć od wskazania, że inaczej przedmiotowa kwestia kształtuje...
Czytaj dalej
Strefa wiedzy

Prekluzja dowodowa po nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego – co to takiego i jak się zmieniło?

Czym jest prekluzja dowodowa? – jest to środek mający służyć sprawnemu przeprowadzeniu postępowania, zakreślający ramy czasowe do powoływanie nowych twierdzeń i dowodów na ich poparcie.   Powyższe oznacza, że nie w każdym czasie możemy przedstawiać Sądowi nowe argumenty celem wygrania sprawy. Może się zatem okazać, że sprawę przegra strona, która pomimo posiadanej racji, za późno przedstawi Sądowi swoje twierdzenia oraz dowody, na ich poparcie.  Dotychczas kwestię prekluzji dowodowej regulowały art. 207 § 6 k.p.c. oraz 217 k.p.c., które zostały uchylone na mocy ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw[1]. Po wejściu w życie nowych przepisów, kwestie prekluzji dowodowej rozstrzygają art. 2053 § 2 k.p.c. oraz art. 20512 k.p.c.  Co do zasady, strona może przytaczać twierdzenie i dowody na ich poparcie do momentu zatwierdzenia planu rozprawy na posiedzeniu przygotowawczym, chyba że uprawdopodobni, że ich powołanie nie było możliwe albo potrzeba ich powołania wynikła później. Powyższe oznacza, że...
Czytaj dalej
Strefa wiedzy

Czy aplikant radcowski lub adwokacki może zostać na podstawie art. 97 § 1 k.p.c. dopuszczony do podjęcia naglącej czynności procesowej

W ramach dzisiejszego postu poruszone zostanie istotne z punktu widzenia aplikantów radcowskich i adwokackich, zagadnienie możliwości dopuszczenia ich do podęcia czynności procesowej przed sądem cywilnym, pomimo nie przedstawienia dokumentu upoważniającego aplikanta do zastępowania radcy prawnego lub adwokata będącego pełnomocnikiem strony. Niniejsze zagadnienie ma ogromne znaczenie praktyczne. Rozwój technologii oraz coraz większa konkurencja na ryku prawniczym, powodują, że adwokaci oraz radcowie prawni podejmują się prowadzenia spraw które toczą się w sądach usytuowanych na terenie całego kraju. Niejednokrotnie również duża ilość spraw nie pozwala profesjonalnym pełnomocnikom osobiście stawić się na rozprawie w sądzie. Z uwagi na powyższe, adwokaci oraz radcowie prawni decydują się na wynajęcie zastępców, którymi są nie tylko inni adwokaci oraz radcowie prawni, ale także aplikanci adwokaccy oraz radcowscy.  W praktyce sądowej pojawiły się rozbieżne stanowiska, co do możliwości dopuszczenia do czynności procesowej aplikanta adwokackiego oraz radcowskiego w sytuacji opisanej w art. 97 § 1 k.p.c. Z mojego doświadczenia wynika, że niejednokrotnie sądy...
Czytaj dalej
Strefa wiedzy

Posiedzenie przygotowawcze – co warto wiedzieć o nowej instytucji procesu cywilnego ?

Ostatni post dotyczący nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego poświęcony był fazie postępowania przygotowawczego, której zwieńczeniem jest przeprowadzenie przez Sąd posiedzenia przygotowawczego. Dzisiaj chciałabym przyjrzeć się bliżej posiedzeniu przygotowawczemu, którego przeprowadzenie stanowi nowość w procedurze cywilnej.  Posiedzenie przygotowawcze – czemu będzie służyć? Celem posiedzenia przygotowawczego jest rozwiązanie sporu, a jeżeli osiągnięcie tego celu nie będzie  możliwe, Sąd z udziałem stron sporządza plan rozprawy. Powyższe determinuje, że przedmiotem posiedzenia przygotowawczego będzie przede wszystkim dążenie Sądu do pojednania stron oraz ugodowego zakończenia postępowania. Dopiero jeżeli osiągnięcie powyższego celu nie będzie możliwe, Sąd przystąpi do sporządzenia planu rozprawy. Jak czytamy w uzasadnieniu projektu, na posiedzeniu przygotowawczym, w toku debaty sędziego z stronami i ich pełnomocnikami, sędzia określi przedmiot sporu w kategoriach prawnych, a strony sprecyzują roszczenia i zarzutu. Ponadto, aktywność sędziego na tym etapie sporu, ma uzupełniać czynności mediatora.  Co interesujące, miejscem przeprowadzenia takiego posiedzenia nie koniecznie ma być sala rozpraw. Powyższe ma na celu nadanie posiedzeniu przygotowawczemu mniej formalnego...
Czytaj dalej
1 2 3