11 lutego 2021

Czy blog jest prasą, a umieszczane na nim treści materiałem prasowym ?

Blogi stanowią popularną formę przekazu różnego rodzaju informacji – możemy się z nich dowiedzieć o najnowszych wydarzeniach w kraju i na świecie, ciekawostkach na temat państwa do którego akurat się wybieramy,  najnowszych trendach w świecie mody lub makijażu, czy też poszerzyć wiedzę na temat naszego hobby. 

 

Założenie bloga nie wymaga dużego nakładu finansowego, ani nadmiernych umiejętności informatycznych, jest to zatem środek umożliwiający przekazywanie własnych opinii, dostępny w zasadzie dla każdego. 

 

Czy zakładając bloga zdajemy sobie sprawę z ciążących na blogerze obowiązków oraz zasad jego odpowiedzialności za umieszczane na blogu treści? W tym i następnych postach postaramy się przybliżyć Państwu tą tematykę. 

 

W pierwszej kolejności ustalić należy, jakie przepisy regulują zasady odpowiedzialności autorów treści umieszczanych na blogu. Czy jest to odpowiedzialność regulowana na zasadach ogólnych przez przepisu kodeksu cywilnego, czy może blog podlega regulacji prawa prasowego, a umieszczane na nim treści stanowią materiał prasowy. 

 

Udzielnie odpowiedzi na to pytanie, wymaga ustalenia czy tekst na blogu może być materiałem prasowym w rozumieniu art.  7 ust. 1 pkt. 4 prawa prasowego[i], a sam blog uznany za prasę zdefiniowaną w pkt. 2 ww. artykułu. 

 

Kwestię tę rozstrzygnął Sąd Apelacyjny w Łodzi[ii] uznając, że blog nie jest formą publikacji na tyle zamkniętą by można było a priori zakładać, że jako przekaz internetowy nigdy nie wypełnia ustawowych znamion definicji prasy. Chociaż w definicji prasy nie wymieniono bloga wśród tych rodzajów publikacji, które według niej są uznawane za prasę, to jednak katalog publikacji powołanych ww. definicji nie ma charakteru zamkniętego. 

 

Powyższe oznacza, że warunkiem uznania bloga za prasę jest spełnienie przez niego przesłanek określonych przez prawo prasowe w art. 7 ust. 2 pkt. 2 : 

  • ukazywania się w regularnych odstępach czasu, ale nie rzadziej niż raz do roku,
  • opatrzenia stałym tytułem lub nazwą, 
  • opatrzenia numerem bieżącym i datą, 
  • nie tworzenie zamkniętej, jednorodnej całości.

 

Materiałem prasowym jest natomiast każdy opublikowany lub przekazany do opublikowania w prasie tekst albo obraz o charakterze informacyjnym, publicystycznym, dokumentalnym lub innym, niezależnie od środków przekazu, rodzaju, formy, przeznaczenia czy autorstwa.

 

Jak słusznie zauważył Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie[iii] o tym, czy publikacja internetowa ma charakter prasowy, decydować powinien cel, jakiemu ma służyć. Skoro rolą i zadaniem prasy jest rozpowszechnianie informacji, to periodyczność przekazu, czyli cyklicznego informowania opinii publicznej o określonych faktach społecznych, ekonomicznych, gospodarczych, politycznych, oświatowych, kulturalnych, pod oznaczonym tytułem, nazwą, adresem czy nawet linkiem, wskazywać będzie na cel, jaki realizuje redakcja, wydawca czy autor danej publikacji elektronicznej, na stworzonej specjalnie w tym celu stronie internetowej. 

Powyższe oznacza, że blog może zostać uznany za prasę, a umieszczane na nim treści za materiał prasowy. Rozstrzygnięcie tej kwestii wymaga jednak analizy konkretnego przypadku.

 

Czy brak przyznania blogowi „statusu” prasy wyklucza zastosowanie do odpowiedzialności blogera przepisów prawa prasowego? 

 

Otóż nie do końca, zgodnie bowiem z art. 54b prawa prasowego przepisy o odpowiedzialności prawnej i postępowaniu w sprawach prasowych stosuje się odpowiednio do naruszeń prawa związanych z przekazywaniem myśli ludzkiej za pomocą innych niż prasa środków przeznaczonych do rozpowszechniania, niezależnie od techniki przekazu, w szczególności publikacji nieperiodycznych oraz innych wytworów druku, wizji i fonii.

 

Jak wskazał Michał Olsztyński[iv] na zasadzie art. 54b mogą odpowiadać m.in. osoby prowadzące blogi internetowe. Nie ma w tym przypadku znaczenia technika przekazu, co oznacza, że odpowiedzialność można ponieść zarówno za teksty pisane, jak i materiały filmowy, czy graficzny. Co również interesujące, zdaniem Michała Olsztyńskiego art. 54b prawa prasowego będzie miał również zastosowanie do osób wypowiadających się na forach internetowych, czy w portalach społecznościowych. 

 

Autor bloga może zatem ponosić odpowiedzialność prawną na podstawie przepisów prawa prasowego, nawet w przypadku uznania, że prowadzony przez niego blog nie jest prasą. 

 

Jeżeli niniejszy tekst Cię zainteresował, zachęcam do subskrypcji naszego newsletter’a,  ponieważ w kolejnych postach przybliżmy zasady odpowiedzialności autorów materiałów prasowych, jak również zastanowimy się nad zakresem zastosowania odesłania zawartego w art. 54b prawa prasowego.

 

[i][i] Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. prawo prasowe ( Dz. U. 2018.1914 t.j. z dnia 2018.10.05);

[ii] Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 18 stycznia 2013 r., sygn. akt I ACa 1031/12;

[iii] Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 października 2008 r., sygn. akt II SA/WA 1885/17;

[iv] M. Brzozowska–Pasieka, M. Olszyński, J. Pasieka, Prawo prasowe. Komentarz praktyczny 2013, System Informacji Prawnej Lex.

 

690 334 962

"Prawo. Współpraca. Wsparcie.

Te trzy słowa przyświecają naszej codziennej pracy."

JKP.legal - Kancelaria prawna Katowice | Polityka prywatności | Realizacja: Proper Media

+48 690 334 962

ul. Marii Skłodowskiej Curie 22/33

40-058 Katowice