keyboard_arrow_up

Strefa wiedzy

Strefa wiedzy

Jakie dokumenty składa spółka cywilna w przetargu?

W jaki sposób spółka cywilna powinna złożyć ofertę w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego? Wykonawcą biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego może być spółka cywilna. Na wstępie zaznaczyć należy, że spółka cywilna nie ma osobowości prawnej, a wspólnicy spółki cywilnej biorący udział w postępowaniu przetargowym traktowani są tak samo jak wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, czyli jak członkowie konsorcjum. W takim przypadku pojawiają się jednak pytania w jaki sposób spółka powinna być reprezentowana przy składaniu oferty. W praktyce wspólnicy spółki cywilnej udzielają pełnomocnictwa do reprezentowania ich przez wspólnika podpisującego ofertę. Czy jest to konieczne? Niezupełnie. Za dopuszczalną należy uznać sytuację, w której wspólnicy spółki cywilnej nie muszą wyznaczać pełnomocnika, który będzie ich reprezentował w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Wystarczy, że przekażą zamawiającemu umowę spółki, z której treści wynika zasada reprezentacji.  Umowa spółki cywilnej powinna być jednak przekazana wraz z ofertą składaną w toku postępowania. Ponadto zaleca się w...
Czytaj dalej
Strefa wiedzy

Kontrola przedsiębiorcy – co musisz wiedzieć o czasie jej trwania?

Przedsiębiorca w trakcie prowadzenia działalności musi być przygotowany na wiele typów kontroli, przeprowadzanych przez różne organy administracji państwowej. Celem niniejszego artykułu jest udzielenie odpowiedzi na pytania, jak długo może trwać kontrola przedsiębiorcy. Moment rozpoczęcia kontroli Prawo przedsiębiorców[1], w art. 48 ust.1 określa, kiedy może nastąpić rozpoczęcie kontroli- co do zasady, kontrolę wszczyna się  nie wcześniej niż po upływie 7 dni i przed upływem 30 dni od dnia doręczenia przedsiębiorcy zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Możliwe jest przeprowadzenie kontroli przed upływem 7 dni, jednak tylko w przypadku złożenia odpowiedniego wniosku przez przedsiębiorcę, na co wskazuje ust. 4 wspomnianego artykułu. Nadto czynności kontrolne związane z pobieraniem próbek i dokonywaniem oględzin, w tym pojazdów, lub dokonywaniem pomiarów mogą być wykonywane przed upływem  terminu 7 dni od dnia doręczenia przedsiębiorcy zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Oględziny nie mogą jednak dotyczyć treści dokumentów. Czas trwania kontroli W art. 55 ust. 1 u.p.p. został określony czas...
Czytaj dalej
Strefa wiedzy

Zamówienia publiczne – jak prawidłowo udzielić pełnomocnictwa?

Czy złożenie w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pełnomocnictwa z datą podpisu elektronicznego późniejszą, od daty składania ofert jest prawidłowe? W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawca nie musi osobiście złożyć oferty, a może to zrobić w jego imieniu pełnomocnik. W takim przypadku pełnomocnictwo powinno zostać przedłożone wraz z ofertą. Pełnomocnictwo może być wystawione jako dokument w postaci papierowej. W takim przypadku wraz z ofertą należy przedłożyć cyfrowe odwzorowanie tego pełnomocnictwa, czyli mówiąc w uproszczeniu skan takiego dokumentu. Sporządzone w ten sposób pełnomocnictwo musi jednak zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a w przypadku postępowań lub konkursów o wartości mniejszej niż progi unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Następnie należy odpowiedzieć na pytanie, czyim podpisem elektronicznym ma zostać opatrzone udzielone w powyższy sposób pełnomocnictwo? Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, czy pełnomocnika, który w imieniu wykonawcy składa ofertę?...
Czytaj dalej
Strefa wiedzy

Co może grozić firmie w przypadku braku wdrożenia RODO?

Każdy z nas na pewno słyszał określenie "RODO". Ta unijna reforma zmieniła nasze podejście do wykorzystywania danych, a jej celem jest m.in. wzmocnienie praw osób fizycznych, harmonizacja przepisów na terenie Unii Europejskiej, a także nałożenie większej odpowiedzialności na tzw. administratorów danych. Należy pamiętać, że brak wdrożenia przepisów RODO w działanie firmy może pociągnąć za sobą poważne konsekwencje. Jakie kary są przewidziane za tego typu zaniechanie lub błędy? I dlaczego odpowiedzialność spoczywa nie tylko na pracodawcy, ale także na pracownikach? Na te i inne pytania odpowiadamy w naszym artykule. Co grozi za brak wdrożenia RODO? Konsekwencje, które grożą za brak wdrożenia przepisów RODO są zależne od sytuacji. Niektóre z nich to: kara finansowa w wysokości do 20 000 000 EUR lub 4% całkowitego rocznego światowego obrotu przedsiębiorstwa za poprzedni rok obrotowy (obowiązuje za zaniechanie przestrzegania przepisów RODO lub celowe ujawnienie danych osobowych), możliwość ubiegania się o odszkodowanie przez osobę, która poniosła...
Czytaj dalej
Strefa wiedzy

Likwidacja stanowiska – jakie prawa przysługują pracownikowi?

Trudna sytuacja finansowa przedsiębiorców zmusza ich do restrukturyzacji firmy. Wiąże się to najczęściej ze zwolnieniem pracowników w wyniku likwidacji stanowisk pracy. Rozwiązanie umowy musi wynikać z konkretnej przyczyny, którą pracodawca jest zobowiązany przedstawić w wypowiedzeniu. Nie ma możliwości zwolnienia pracownika z powodu pozornej likwidacji stanowiska pracy. Jeśli jednak dojdzie do takiej sytuacji, zatrudniony może pozwać pracodawcę za bezprawne zwolnienie. Co zrobić z kolei, gdy likwidacja stanowiska pracy była zasadna? Poniżej, wyjaśniamy, jakie prawa przysługują pracownikowi w przypadku takiego zwolnienia. Na jakie prawa może liczyć pracownik zwolniony w wyniku likwidacji stanowiska? W przypadku wątpliwości co do utraty pracy w wyniku rzeczywistej likwidacji stanowiska najlepszym rozwiązaniem jest podjęcie współpracy z adwokatem. W prawie pracy specjalizuje się m.in. kancelaria adwokacka w Katowicach – JKP.legal. Jeśli pracownik pozwie przedsiębiorcę za bezprawne zwolnienie, a sąd przychylnie rozpatrzy jego sprawę, zatrudniony może zostać przywrócony do pracy bądź też otrzymać stosowne odszkodowanie. Obie możliwości przysługują pracownikom, którzy byli...
Czytaj dalej
Strefa wiedzy

Due diligence – analiza, która chroni przed ryzykownymi inwestycjami

Jesteś przedsiębiorcą i zamierzasz podjąć ryzykowną decyzję inwestycyjną? Zanim zgodzisz się na warunki transakcji, upewnij się, że w przyszłości na niej nie stracisz, tylko zyskasz. Jedną z metod, która pozwoli Ci oszacować opłacalność inwestycji, jest due diligence. Due diligence to rodzaj szczegółowego badania, które ma na celu weryfikację sytuacji finansowej, ocenę ryzyka związanego z inwestycją oraz określenie mocnych i słabych stron transakcji. Tego rodzaju analiza jest nieoceniona w sytuacji, gdy np. planujesz zakup danego przedsiębiorstwa i zależy Ci na ocenie jego kondycji. O tym, kto przeprowadza tę analizę oraz jak wygląda taki proces, przeczytasz w dalszej części artykułu. Na czym polega analiza due diligence? Analiza due diligence (z ang. należyta staranność) odnosi się do precyzyjnego badania sytuacji prawnej, finansowej, podatkowej oraz technologicznej danego przedsiębiorstwa lub przedmiotu inwestycji. Dzięki niej można uniknąć nierentownych transakcji, które mogą narażać budżet inwestora na nieprzewidziane wydatki zarówno w najbliższej przyszłości, jak i po upływie kilku lat od...
Czytaj dalej
Strefa wiedzy

Oszustwa na portalu OLX, czy pokrzywdzeni mają szansę na odzyskanie pieniędzy?

W ciągu ostatnich kliku miesięcy zrobiło się głośno o nowym sposobie oszustów na wyłudzenie od nas pieniędzy. Mieliśmy już oszustwa na policjantów, wnuczków, czy pracowników wodociągów. Teraz przyszła pora na wykorzystanie przez oszustów nowoczesnych technologii, a konkretnie platformy OLX i komunikatora WhatsApp.  Proces oszustwa jest prosty. Użytkownik wystawia na portalu OLX produkt do sprzedaży. Po chwili kontaktuje się z nim zainteresowany kupiec, który od ręki towar kupuje i przesyła link po wejściu w który sprzedający może odebrać pieniądze, lub nadać paczkę. Przesłany link jedynie udaje witrynę OLX, w rzeczywistości służy jednak do wyłudzenia danych do konta i karty kredytowej sprzedającego.  Następnie sprzedający otrzymuje kody z banku do autoryzacji transakcji i nie czytając  dokładnie sms dokonuje ich autoryzacji, umożliwiając oszustom ściągnięcie pieniędzy z jego konta, czy nawet zaciągnięcie na niego kredytu.  Banki zazwyczaj odmawiają uznania zgłaszanych reklamacji wskazując, że klient sam autoryzował transakcje.  Złożenie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na Policję kończy się...
Czytaj dalej
Strefa wiedzy

Odbiór odpadów komunalnych w świetle projektu nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

W dniu 16 czerwca 2021 r. do Sejmu wpłynął projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Jakie zmiany szykują się w zakresie odbioru odpadów komunalnych? Przede wszystkim ustawodawca planuje odejść od odpowiedzialności grupowej za wykonanie obowiązku selektywnego zbierania odpadów. Co to oznacza? Z obowiązku selektywnej segregacji odpadów rozliczane mają być osoby mieszkające w lokalach w budynkach wielolokalowych. Odpowiedzialność za segregację odpadów ponosić mają nie tylko właściciele ww. lokali, ale także osoby je wynajmujące, czy nawet zajmujące lokal bez tytułu prawnego. Aby możliwym było wprowadzenie indywidualnego rozliczania z realizacji obowiązku selektywnej zbiórki odpadów, gminy będą musiały zapewnić techniczne możliwości identyfikacji odpadów komunalnych wytwarzanych w poszczególnych lokalach, oraz podjąć uchwałę o składaniu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz ponoszeniu tej opłaty przez poszczególnych właścicieli lokali, osób którym przysługuje inny tytuł prawny do lokalu, oraz osób faktycznie zamieszkujących lub użytkujących lokal. ...
Czytaj dalej
Strefa wiedzy

Obsługa prawna przedsiębiorców – co warto zlecić kancelarii prawnej?

Coraz więcej firm korzysta z tzw. stałej obsługi prawnej, oferowanej przez kancelarie prawnicze. Zazwyczaj okazują się ona lepszym wyborem, niż doraźne korzystanie z pomocy specjalistów. Przedsiębiorca nie musi czekać na wyznaczony termin spotkania, może liczyć na fachową pomoc w każdej chwili. A ta często okazuje się bezcenna – dzięki niej firma nie pada ofiarą nieuczciwych kontrahentów, a także unika kar nakładanych przez urzędy nadzoru. Co zlecić prawnikowi? Jakie czynności przedsiębiorcy najczęściej zlecają doświadczonym kancelariom? Jest to przede wszystkim tworzenie i opiniowanie umów, które ma podpisać firma: zarówno z kontrahentami, klientami, podwykonawcami jak i pracownikami. Prawnik zadba o to, by nie zawierały one niekorzystnych dla przedsiębiorcy zapisów oraz nie narażały go na starty. Stała obsługa prawna zawiera też doradztwo prawnika w bieżących sprawach, np. konfliktu z klientem bądź pracownikiem. Przedsiębiorca może liczyć więc na fachową poradę nawet w nagłych sytuacjach, które należy pilnie wyjaśnić. Porady prawnicze przydają się również w momentach...
Czytaj dalej
Strefa wiedzy

ABC REGLAMINU SKLEPU INTERNETOWEGO

Od poniedziałku znowu rozpocząć mają działalność sklepy wielkopowierzchniowe, a w tym przede wszystkim galerie handlowe. Doświadczenia ostatnich kilku miesięcy pokazują, że największe kolejki zazwyczaj formują się przed sklepami, które nie prowadziły sprzedaży internetowej. Wniosek nasuwa się sam – w dobie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 handel jeszcze mocniej przeniósł się do Internetu, a kolejni przedsiębiorcy decydują się na wprowadzenie sprzedaży internetowej. Czy stało się to sposobem na przetrwanie pandemii? – być może.  O czym więc warto pamiętać decydując się na prowadzenie sklepu internetowego? Z prawnego punktu widzenia, jedną z najistotniejszych kwestii jest dobrze skonstruowany regulamin sklepu.  Nawet jeśli nasz docelowy sklep w założeniu ma być malutkim biznesem, w świetle prawa traktowani będziemy jako przedsiębiorca, a kupujący przeważnie jako konsument – korzystający z wielu przywilejów. Niezbędne jest zatem posiadanie odpowiedniego regulaminu sklepu, który zabezpieczy nas przed ewentualnie niezadowolonym czy roszczeniowym klientem.  3 NAJWAŻNIEJSZE PUNKTY REGULAMINU Warunki gwarancji i reklamacji  Wprawdzie gwarancja i reklamacja zasadniczo została uregulowana w...
Czytaj dalej
1 2 3