22 września 2022

Odbiór odpadów komunalnych w świetle projektu nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

W dniu 16 czerwca 2021 r. do Sejmu wpłynął projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

 

Jakie zmiany szykują się w zakresie odbioru odpadów komunalnych?

 

Przede wszystkim ustawodawca planuje odejść od odpowiedzialności grupowej za wykonanie obowiązku selektywnego zbierania odpadów. Co to oznacza?

Z obowiązku selektywnej segregacji odpadów rozliczane mają być osoby mieszkające w lokalach w budynkach wielolokalowych. Odpowiedzialność za segregację odpadów ponosić mają nie tylko właściciele ww. lokali, ale także osoby je wynajmujące, czy nawet zajmujące lokal bez tytułu prawnego.

 

Aby możliwym było wprowadzenie indywidualnego rozliczania z realizacji obowiązku selektywnej zbiórki odpadów, gminy będą musiały zapewnić techniczne możliwości identyfikacji odpadów komunalnych wytwarzanych w poszczególnych lokalach, oraz podjąć uchwałę o składaniu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz ponoszeniu tej opłaty przez poszczególnych właścicieli lokali, osób którym przysługuje inny tytuł prawny do lokalu, oraz osób faktycznie zamieszkujących lub użytkujących lokal. 

 

Podjęcie przez gminę uchwały nie będzie obowiązkowe, a dotyczyć ona może wszystkich lub określonych nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowym. Podejmując uchwałę̨, rada gminy ma kierować się̨ technicznymi możliwościami identyfikacji odpadów komunalnych w poszczególnych lokalach w budynkach wielolokalowych. Gmina powinna w szczególności wziąć po uwagę liczbą lokali mieszkalnych w danym budynku wielolokalowym, liczbą mieszkańców, ilością̨ odpadów komunalnych wytwarzanych na danych nieruchomościach, zabudowanych budynkami wielolokalowymi, oraz istniejącą infrastrukturą do gospodarowania odpadami komunalnymi.

 

W jaki sposób ma następować indywidualne rozliczanie z realizacji obowiązków selektywnej zbiórki odpadów?

 

Lokatorzy mają zostać zobowiązani do stosowania indywidualnego oznakowania worków przeznaczonych do zbierania odpadów. Oczywiście worki muszą być oznakowane w taki sposób, aby osoby nieuprawnione nie mogły odczytać danych osobowych osób zamieszkujących w poszczególnych lokalach. 

 

Celem wprowadzenia opisanej powyżej regulacji, jest oczywiście zwiększenie motywacji do wywiązywania się z obowiązku segregacji śmieci. Już na etapie pracy nad projektem podnoszono jednak, że wadą projektowanego rozwiązania jest wprowadzenie fakultatywnej możliwości wprowadzenia przez gminy indywidualnego oznakowania worków przeznaczonych do zbierania odpadów. Co istotne nawet w obrębie jednej gminy, ww. obowiązkiem objęta może zostać jedynie część osób zamieszkujących w lokalach znajdujących w budynkach wielolokalowych. 

 

Czas pokaże, ile gmin zdecyduje się na skorzystanie z rozwiązania zaproponowanego przez ustawodawcę. Czynnikiem, który może zniechęcać gminy  są koszty jakie trzeba będzie ponieść na wprowadzenie nowego systemu w zakresie odbioru odpadów komunalnych. 

690 334 962

"Prawo. Współpraca. Wsparcie.

Te trzy słowa przyświecają naszej codziennej pracy."

JKP.legal - Kancelaria prawna Katowice | Polityka prywatności | Realizacja: Proper Media

+48 690 334 962

ul. Marii Skłodowskiej Curie 22/33

40-058 Katowice