20 września 2023

Jakie dokumenty składa spółka cywilna w przetargu?

W jaki sposób spółka cywilna powinna złożyć ofertę w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego?

 

Wykonawcą biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego może być spółka cywilna. Na wstępie zaznaczyć należy, że spółka cywilna nie ma osobowości prawnej, a wspólnicy spółki cywilnej biorący udział w postępowaniu przetargowym traktowani są tak samo jak wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, czyli jak członkowie konsorcjum.

 

W takim przypadku pojawiają się jednak pytania w jaki sposób spółka powinna być reprezentowana przy składaniu oferty. W praktyce wspólnicy spółki cywilnej udzielają pełnomocnictwa do reprezentowania ich przez wspólnika podpisującego ofertę. Czy jest to konieczne? Niezupełnie.

 

Za dopuszczalną należy uznać sytuację, w której wspólnicy spółki cywilnej nie muszą wyznaczać pełnomocnika, który będzie ich reprezentował w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Wystarczy, że przekażą zamawiającemu umowę spółki, z której treści wynika zasada reprezentacji. 

 

Umowa spółki cywilnej powinna być jednak przekazana wraz z ofertą składaną w toku postępowania. Ponadto zaleca się w takiej sytuacji przedstawić jeszcze uchwałę wspólników spółki cywilnej zezwalająca na złożenie oferty jako czynności, która przekracza zwykły zarząd.

 

Opisaną powyżej praktykę potwierdza orzecznictwo Sądu Najwyższego. W wyroku z dnia 13 października 2000 r. wskazano, że „Każdy wspólnik spółki cywilnej jest umocowany do reprezentowania spółki w takich granicach, w jakich jest uprawniony do prowadzenia jej spraw (art. 866 k.c.). Umocowanie to opiera się na przepisie ustawy, a więc mamy do czynienia z przedstawicielstwem ustawowym, a nie pełnomocnictwem (art. 96 k.c.). W miejsce zatem regulacji wynikającej z art. 107 k.c. ma zastosowanie art. 865 k.c.” (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 października 2000 r., sygn. akt II CKN 298/00).

 

Biorąc udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, wspólnicy spółki cywilnej powinni pamiętać, że taka spółka nie ma osobowości prawnej i na gruncie przepisów prawa zamówień publicznych członkowie spółki cywilnej traktowani są jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Celem wykazania umocowania do złożenia oferty jeden członek spółki cywilnej może udzielić drugiemu wspólnikowi pełnomocnictwa do złożenia oferty, nie jest to jednak konieczne. Składając ofertę można ograniczyć się do przedłożenia umowy spółki, która reguluje zasady reprezentacji spółki oraz przedstawić uchwałę wspólników wyrażającą zgodę na złożenie oferty w toku postępowania przetargowego.

690 334 962

"Prawo. Współpraca. Wsparcie.

Te trzy słowa przyświecają naszej codziennej pracy."

JKP.legal - Kancelaria prawna Katowice | Polityka prywatności | Realizacja: Proper Media

+48 690 334 962

ul. Marii Skłodowskiej Curie 22/33

40-058 Katowice