28 września 2023

Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - jej wpływ na realizację inwestycji OZE

 

 

W sierpniu bieżącego roku została ogłoszona nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Nowe przepisy wprowadzą istotne zmiany dotyczące lokalizacji inwestycji OZE. 

 

Zgodnie z nowo dodanymi przepisami, aby lokalizacja instalacji odnawialnych źródeł energii była możliwa na:

 

  • użytkach rolnych klasy I-III i gruntach leśnych, 
  • na użytkach rolnych klasy IV, o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 150 kW lub wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej,
  • na gruntach innych niż wskazane powyżej o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1000 kW,

musi zostać przewidziana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 

 

    Wprowadzenie opisanej powyżej zmiany spowoduje, że lokalizacja większej inwestycji fotowoltaicznej wymagać będzie uprzedniego uchwalenia przez gminę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiany, co jest postępowaniem bardzo czasochłonnym. 

 

Dlatego dla realizacji inwestycji OZE istotne znaczenie będzie miało nowe narzędzie planistyczne, w postaci zintegrowanego plan inwestycyjnego, który jest szczególnego rodzaju planem miejscowym, uchwalanym przez radę gminy na wniosek inwestora, po przeprowadzeniu negocjacji i zawarciu umowy urbanistycznej, określającej zasady i warunki realizacji inwestycji oraz zobowiązania stron. 

 

 

Warto zwrócić uwagę, że nowe przepisy przewidują uproszczony tryb uchwalenia planu inwestycyjnego, jeżeli dotyczy on wyłącznie lokalizacji odnawialnych źródeł energii innych niż elektrownie wiatrowe. W takim przypadku wójt, burmistrz, prezydent miasta nie będzie musiał uzyskać zgody rady gminy na przystąpienie do sporządzenia zintegrowanego planu inwestycyjnego. Ponadto w takim przypadku skrócony zostanie czas konsultacji społecznych. 

 

Z punktu widzenia realizacji inwestycji OZE istotnym będzie również, że wydanie decyzji o warunkach zabudowy co do zasady będzie dopuszczalne wyłącznie na obszarze uzupełnienia zabudowy wyznaczonym w planie ogólnym, a więc nowym narzędziu planistycznym, który zastąpi studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego. Poza obszarem uzupełnienia zabudowy będzie dopuszczać się wydawanie decyzji o warunkach zabudowy m.in. w przypadku realizowania instalacji OZE, z tym zastrzeżeniem, że duże instalacje OZE mogą być lokalizowane wyłącznie na podstawie planu miejscowego. 

 

    Z powyższego wynika, że decyzja o warunkach zabudowy będzie mogła zostać wydana dla instalacji OZE także poza obszarem uzupełnienia zabudowy, jednakże duże instalacje OZE będą mogły był lokalizowane wyłącznie na podstawie planu miejscowego.

 

    Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadzi istotne zmiany dla inwestorów zainteresowanych realizacją inwestycji OZE w tym farm fotowoltaicznych.

 

690 334 962

"Prawo. Współpraca. Wsparcie.

Te trzy słowa przyświecają naszej codziennej pracy."

JKP.legal - Kancelaria prawna Katowice | Polityka prywatności | Realizacja: Proper Media

+48 690 334 962

ul. Marii Skłodowskiej Curie 22/33

40-058 Katowice