06 lutego 2024

Ustawa lombardowa 2024 - co należy wiedzieć?

Wprowadzenie nowej ustawy o konsumenckiej pożyczce lombardowej stanowi odpowiedź na rosnącą potrzebę regulacji rynku pożyczek pozabankowych oraz
zabezpieczenia interesów konsumentów. Analiza kluczowych aspektów ustawy pozwala na lepsze zrozumienie jej wpływu na branżę lombardową oraz klientów
korzystających z lombardów.

 

Poniżej przedstawiamy Państwu kilka kluczowych zmian, które znacznie ograniczają prowadzenia działalności lombardowej.


1. Nowe wymogi dotyczące formy prawnej


Ustawa wprowadza jednoznaczne wymogi dotyczące formy prawnej, jaką muszą przyjąć przedsiębiorstwa chcące prowadzić działalność lombardową. Przepisy
zobowiązują do działania w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej.

 

Co też istotne, osoby chcące prowadzić działalność lombardową musza dysponować kapitałem zakładowym w wysokości co najmniej 50 000 zł i to w postaci
środków pieniężnych. Kapitał zakładowy spółki jest pokrywany wyłącznie wkładem pieniężnym, a środki na pokrycie tego kapitału nie mogą pochodzić z kredytu,
pożyczki, emisji obligacji lub ze źródeł nieudokumentowanych Jest to istotna zmiana w porównaniu do dotychczasowego stanu prawnego, mająca na celu podniesienie wiarygodności oraz stabilności finansowej podmiotów działających na tym rynku.


2. Rejestracja i nadzór Komisji Nadzoru Finansowego


Kolejnym istotnym aspektem jest wprowadzenie obowiązku rejestracji w rejestrze podmiotów prowadzących działalność lombardową prowadzonym przez Komisję
Nadzoru Finansowego. To narzędzie ma umożliwić lepszą kontrolę nad sektorem lombardów, zwiększając przez to bezpieczeństwo środków finansowych
konsumentów. Wprowadzenie takiego rejestru to krok w kierunku większej transparentności i profesjonalizacji rynku pożyczek lombardowych.

 

3. Działalność reklamowa

 

Od 7 stycznia 2024 r. przedsiębiorca prowadzący działalność lombardową w kierowanej do konsumentów reklamie umieścić komunikat wyraźnie wskazujący na
wykonywanie działalności lombardowej.

 

4. Wzmocnione obowiązki informacyjne i ochrona konsumenta

 

Nowa ustawa szczegółowo reguluje obowiązki informacyjne wobec konsumentów, w tym wymóg pisemnego dokumentowania warunków umowy pożyczki lombardowej. Ma to na celu zapewnienie pełnej przejrzystości warunków umowy i ułatwienie konsumentom dokonywania świadomych wyborów finansowych. Zmiany te są odpowiedzią na dotychczasowe praktyki, które nie zawsze gwarantowały wystarczający poziom ochrony dla osób korzystających z usług lombardów.

 

5. Procedury dotyczące przedmiotu zabezpieczenia

 

Ustawa określa także jasne zasady dotyczące procedury zabezpieczenia pożyczki, w tym wymóg dokumentowania stanu przedmiotu zabezpieczenia w formie zdjęcia.
Jest to istotne z punktu widzenia ochrony zarówno interesów pożyczkobiorcy, jak i lombardu.

 

Wprowadzono również regulacje dotyczące procesu sprzedaży zabezpieczenia, w tym konieczność w pierwszej kolejności organizacji aukcji elektronicznej, co jest
nowością na polskim rynku lombardowym.

 

Omówienie nowych przepisów wskazuje na zdecydowaną tendencję do zwiększania ochrony konsumentów oraz wprowadzania jasnych i transparentnych zasad działania na rynku pożyczek lombardowych. Te zmiany są krokiem w kierunku usprawnienia funkcjonowania sektora lombardowego, zapewniając z jednej strony lepszą regulację i nadzór nad działalnością pożyczkową. Z drugiej strony nakładają na przedsiębiorców działający w branży lombardowej obowiązek dostosowania swoich operacji do nowych wymogów, co może wiązać się z koniecznością wprowadzenia zmian organizacyjnych, proceduralnych oraz technologicznych.

 

6. Wzmocnienie procedur AML i przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu

 

Wprowadzenie szczegółowych wymogów związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy (AML) i finansowaniem terroryzmu stanowi odpowiedź na globalne
wyzwania w zakresie bezpieczeństwa finansowego. Lombardy, jako instytucje zaangażowane w obieg wartości pieniężnych, zostają włączone do systemu
obowiązków mających na celu identyfikację klientów, monitorowanie transakcji oraz raportowanie podejrzanych działań do odpowiednich organów. To zobowiązanie
wymaga od lombardów implementacji zaawansowanych systemów kontroli wewnętrznej i procedur weryfikacyjnych, oraz przeszkolenia swoich pracowników.

 

Ustawa lombardowa 2024 - podsumowanie


Nowelizacja prawa dotyczącego działalności lombardowej stanowi ważny krok w kierunku regulacji rynku finansowego, zwiększenia ochrony konsumenta oraz
zapewnienia większej stabilności i bezpieczeństwa transakcji finansowych. Zmiany te są wyrazem dążenia do stworzenia bardziej przejrzystego i etycznego rynku usług pożyczkowych, co bez wątpienia wpłynie na dalszy rozwój sektora oraz zwiększenie zaufania do instytucji pożyczkowych.

 

Chociaż Przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli działalność lombardową przed 7 stycznia 2024 roku, będą mogli formę prowadzenia działalności gospodarczej dostosować do wymogów ustawowych do 7 lipca 2024 roku ( do kiedy to muszą uzyskać wpis do rejestru działalności lombardowej), tak warto pamiętać, że ustawa weszła w życie w dniu 7 stycznia 2024 r., a zatem od tej daty każdy przedsiębiorca powinien prowadzić działalność zgodnie z ustawą o konsumenckiej pożyczce lombardowej.

 

Kancelaria JKP.Legal pomaga przedsiębiorcom prowadzącym działalność lombardową zapoznać się z nowymi regulacjami prawnymi oraz wdrożyć nowe wymogi prawne w ich przedsiębiorstwie.

 

690 334 962

"Prawo. Współpraca. Wsparcie.

Te trzy słowa przyświecają naszej codziennej pracy."

JKP.legal - Kancelaria prawna Katowice | Polityka prywatności | Realizacja: Proper Media

+48 690 334 962

ul. Marii Skłodowskiej Curie 22/33

40-058 Katowice