20 września 2023

Zamówienia publiczne - jak prawidłowo udzielić pełnomocnictwa?

Czy złożenie w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pełnomocnictwa z datą podpisu elektronicznego późniejszą, od daty składania ofert jest prawidłowe?

 

W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawca nie musi osobiście złożyć oferty, a może to zrobić w jego imieniu pełnomocnik. W takim przypadku pełnomocnictwo powinno zostać przedłożone wraz z ofertą.

 

Pełnomocnictwo może być wystawione jako dokument w postaci papierowej. W takim przypadku wraz z ofertą należy przedłożyć cyfrowe odwzorowanie tego pełnomocnictwa, czyli mówiąc w uproszczeniu skan takiego dokumentu. Sporządzone w ten sposób pełnomocnictwo musi jednak zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a w przypadku postępowań lub konkursów o wartości mniejszej niż progi unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

 

Następnie należy odpowiedzieć na pytanie, czyim podpisem elektronicznym ma zostać opatrzone udzielone w powyższy sposób pełnomocnictwo? Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, czy pełnomocnika, który w imieniu wykonawcy składa ofertę?

 

Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje w przypadku pełnomocnictwa mocodawca tj. wykonawca biorący udział w postępowaniu.

 

Może jednak zdarzyć tak, że wykonawca zapomni załączyć do oferty pełnomocnictwo albo złoży je w nieprawidłowej formie. W takim przypadku Zamawiający powinien wezwać wykonawcę do uzupełnienia pełnomocnictwa. Jak zatem zadośćuczynić temu obowiązkowi?

 

Należy przedłożyć pełnomocnictwo, z którego wynikać będzie umocowanie osoby składającej ofertę w imieniu wykonawcy do złożenia oferty.

 

W orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej wskazuje się, że „pełnomocnictwo przedłożone na wezwanie zamawiającego winno potwierdzać istnienie umocowania do dokonania danej czynności na dzień jej dokonania. Możliwe zatem będzie przedłożenie pełnomocnictwa z datą adekwatną do daty dokonania czynności, a także z datą późniejszą, jeżeli z treści pełnomocnictwa wynika, iż pełnomocnik był umocowany do dokonania czynności w chwili jej dokonania np. w chwili złożenia oferty (wyrok z dnia 9 sierpnia 2019 r. o sygn. akt: KIO 1443/19).

 

Przedłożone przez wykonawcę na wezwanie Zamawiającego pełnomocnictwo powinno być opatrzone datą, w której oferta została złożona. Może być również opatrzone   datą późniejszą, ale tylko jeżeli z treści pełnomocnictwa jasno wynikać będzie, że pełnomocnik był umocowany do złożenia oferty w momencie jej składania.

 

Jak powyżej wskazano, takie pełnomocnictwo musi być opatrzone podpisem elektronicznym. Data podpisu elektronicznego będzie zazwyczaj późniejsza od daty składania ofert. Czy powinno to skutkować odrzuceniem oferty wykonawcy? Oczywiście, że nie.

 

Wskazuje się, że „złożenie przez wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 128 ust. 1 ustawy z 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) – dalej p.z.p., pełnomocnictwa z datą podpisu elektronicznego późniejszą od daty składania ofert można uznać za prawidłowe, o ile z treści tego pełnomocnictwa wynikało, iż pełnomocnik był upoważniony do złożenia oferty w chwili dokonania tej czynności. (stanowisko Ewa Walkowiak, opublikowane w  lex).

 

Dla ustalenia czy pełnomocnik był umocowany do złożenia oferty nie ma zatem znaczenia data podpisu elektronicznego, a treść pełnomocnictwa, z której wynikać musi w sposób nie budzący wątpliwości, że pełnomocnik był upoważniony do złożenia oferty w chwili dokonanie tej czynności.

 

690 334 962

"Prawo. Współpraca. Wsparcie.

Te trzy słowa przyświecają naszej codziennej pracy."

JKP.legal - Kancelaria prawna Katowice | Polityka prywatności | Realizacja: Proper Media

+48 690 334 962

ul. Marii Skłodowskiej Curie 22/33

40-058 Katowice