690 334 962

Polityka prywatności - Karolina Kubista

Administrator danych osobowych.

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Karolina Kubista prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ,,JKP.Legal Kancelaria Adwokat Karolina Kubista" w Katowicach (40-058), ul. Marii Skłodowskiej Curie 22/33, NIP:6272652814, REGON: 387197936, zwana dalej Administratorem.

 

Kontakt z administratorem.

 

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych można skontaktować się z Administratorem pisemnie na adres siedziby albo za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kkubista@jkp.legal .

 

Cel przetwarzania danych osobowych.

 

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Administratora i w celu:

 • umożliwienia Administratorowi odpowiedzi na Państwa wiadomość;
 • wykonania zawartej z Państwem umowy.

 

W tym celu Państwa dane osobowe są przetwarzane w związku z tym, że są niezbędne do realizacji celu przetwarzania, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Podanie i przetwarzanie Państwa danych osobowych jest całkowicie dobrowolne i nie wynika z obowiązku prawnego, jednakże pozostaje niezbędne celem prawidłowej realizacji łączącego Państwa z Administratorem stosunku prawnego. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości utrzymania wzajemnej komunikacji i niemożnością prawidłowej realizacji transakcji.

 

Odbiorca danych osobowych.

 

Odbiorcą Państwa danych osobowych będą:

 • podmioty współpracujące z Administratorem,
 • podmioty świadczące na rzecz Administrator usługi rachunkowe, kadrowo-płacowe, prawne oraz informatyczne i hostingowe.

Administrator czuwa i dba o to, aby Państwa dane osobowe powierzać wyłącznie podmiotom zapewniającym należyte standardy ich ochrony, zgodne z wymaganiami RODO. Administrator pozostaje uprawniony do przekazywania Państwa danych osobowych podmiotom trzecim wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla realizacji postanowień umowy, wykonania ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego w związku z realizacją umowy lub podejmowania działań przed jej zawarciem.

 

Okres przetwarzania danych osobowych.

 

Państwa dane osobowe przetwarzane są i przechowywane przez czas niezbędny do świadczenia usług na Państwa rzecz lub odpowiedzi na Państwa wiadomość oraz przez okres co najmniej równy okresom przedawnienia w zakresie wzajemnych roszczeń.W przypadku wystąpienia przez którąkolwiek ze stron drogę postępowania sądowego, egzekucyjnego lub mediacyjnego okres, przez które dane będą przechowywane wydłuża się do czasu:

 • prawomocnego zakończenia postępowania sądowego,
 • uprawomocnienia się wydanego przez Sąd postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem,
 • zakończenia postępowania egzekucyjnego w przypadku wyegzekwowania całej należności, nie dłużej jednak niż 6 miesięcy od dnia wydania prawomocnego postanowienia o umorzeniu postępowania z uwagi na wyegzekwowanie całej należności.

 

Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych – przetwarzane będą przez okres pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.Jeżeli Państwa dane przetwarzane są w związku z prowadzoną korespondencją – Administrator przechowuje Państwa dane nie dłużej niż przez okres trzech lat od ostatniej komunikacji.

 

Państwa prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych.

 

Przysługują Państwu prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych;
 • sprostowania danych;
 • usunięcia danych;
 • ograniczenia przetwarzania danych;
 • przenoszenia danych;
 • wniesienia sprzeciw;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

W odniesieniu do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej na adres siedziby Administratora lub elektronicznej na adres mailowy: kkubista@jkp.legal.

"Prawo. Współpraca. Wsparcie.

Te trzy słowa przyświecają naszej codziennej pracy."

JKP.legal - Kancelaria prawna Katowice | Polityka prywatności | Realizacja: Proper Media

+48 690 334 962

ul. Marii Skłodowskiej Curie 22/33

40-058 Katowice