keyboard_arrow_up

JKP.Legal Kancelaria Radca Prawny Paulina Biskup

Polityka prywatności

Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Paulina Biskup prowadząca działalność gospodarczą pod firmą,,JKP.Legal Kancelaria Radca Prawny Paulina Biskup’’ w Katowicach (40-058), ul. Marii Skłodowskiej Curie 22/33, NIP: 6272652820, REGON: 387200756, zwana dalej Administratorem.

Kontakt z administratorem.

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych można skontaktować się z Administratorem pisemnie na adres siedziby albo za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: pbiskup@jkp.legal .

Cel przetwarzania danych osobowych.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Administratora i w celu:

W tym celu Państwa dane osobowe są przetwarzane w związku z tym, że są niezbędne do realizacji celu przetwarzania, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Podanie i przetwarzanie Państwa danych osobowych jest całkowicie dobrowolne i nie wynika z obowiązku prawnego, jednakże pozostaje niezbędne celem prawidłowej realizacji łączącego Państwa z Administratorem stosunku prawnego. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości utrzymania wzajemnej komunikacji i niemożnością prawidłowej realizacji transakcji.

Odbiorca danych osobowych.

Odbiorcą Państwa danych osobowych będą:

Administrator czuwa i dba o to, aby Państwa dane osobowe powierzać wyłącznie podmiotom zapewniającym należyte standardy ich ochrony, zgodne z wymaganiami RODO. Administrator pozostaje uprawniony do przekazywania Państwa danych osobowych podmiotom trzecim wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla realizacji postanowień umowy, wykonania ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego w związku z realizacją umowy lub podejmowania działań przed jej zawarciem.

Okres przetwarzania danych osobowych.

Państwa dane osobowe przetwarzane są i przechowywane przez czas niezbędny do świadczenia usług na Państwa rzecz lub odpowiedzi na Państwa wiadomość oraz przez okres co najmniej równy okresom przedawnienia w zakresie wzajemnych roszczeń.
W przypadku wystąpienia przez którąkolwiek ze stron drogę postępowania sądowego, egzekucyjnego lub mediacyjnego okres, przez które dane będą przechowywane wydłuża się do czasu:

Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych – przetwarzane będą przez okres pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
Jeżeli Państwa dane przetwarzane są w związku z prowadzoną korespondencją – Administrator przechowuje Państwa dane nie dłużej niż przez okres trzech lat od ostatniej komunikacji.

Państwa prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Przysługują Państwu prawo do:

W odniesieniu do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej na adres siedziby Administratora lub elektronicznej na adres mailowy: pbiskup@jkp.legal.