keyboard_arrow_up

Zamówienia publiczne

Kancelaria JKP.Legal zapewnia bieżące wsparcie z zakresie postępowań prowadzonych na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych, obejmujące zarówno obsługę zamawiających na etapie sporządzania dokumentacji przetargowej, jak i pomoc wykonawcy w złożeniu oferty lub wniosku.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego charakteryzuje się dużym stopniem formalizmu. Pomoc eksperta pozwala na uniknięcie błędów, które mogą skutkować wykluczeniem z przetargu, unieważnieniem postępowania lub odpowiedzialnością zamawiającego. Wierzymy, że wypracowanie precyzyjnych wzorów dokumentacji przetargowych, regulaminów i umów usprawnia proces udzielania zamówień publicznych. Przygotowanie kompletnej oferty opartej o wcześniejszą analizę dokumentacji przetargowej, pomoże wykonawcy w uzyskaniu zamówienia.

W przypadku pojawienia się nieprawidłowości lub sporu, pomagamy klientom w dochodzeniu lub obronie swych roszczeń przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądem Okręgowym do spraw zamówień publicznych.

Nasze usługi obejmują w szczególności:

  • przygotowanie opinii prawnych z zakresu zamówień publicznych;
  • przygotowanie dokumentacji przetargowej, SIWZ, regulaminów, istotnych postanowień umowy, wzorów umów;
  • wsparcie przy przygotowywaniu oferty przez Wykonawcę oraz dokumentacji przetargowej wymaganej w postępowaniu o udzielenie zamówienia przez Zamawiającego;
  • doradztwo w toku oraz po udzieleniu zamówienia publicznego;
  • doradztwo przy zawieraniu oraz wykonywaniu umów z podwykonawcami, konsorcjantami oraz innymi partnerami;
  • sporządzanie odwołań, sprzeciwów i skarg w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego;
  • reprezentację przed sądami oraz Krajową Izbą Odwoławczą;
  • przeprowadzanie szkoleń dla zamawiających, jak i wykonawców z zakresu tematyki zamówień publicznych.
Radca prawny Paulina Biskup +48 510 250 223 pbiskup@jkp.legal